Monika & Adrian

DJ/Wodzirej Bellwether w Wenecji!

To byƂo prawdziwe wesele na bogato! CaƂy magiczny dzieƄ Moniki i Adriana peƂen wraĆŒeƄ i wspaniaƂych emocji w pięknej aurze pogodowej w „Wenecji” czyt. Dom Goƛcinny „Wenecja” w ƁomĆŒy. Nad przebiegiem i organizacją wesela czuwaƂa niezastąpiona ekipa z Literkowo w ƁomĆŒy aby wszystko poszƂo zgodnie z planem i oczekiwaniami pary mƂodej. Oczywiƛcie udaƂo się !

Podczas tego wesela nasza praca byƂa wyjątkowo przyjemna i uƂatwiona poniewaĆŒ większoƛć obowiązkĂłw organizacyjnych za ktĂłre na kaĆŒdym weselu odpowiada wodzirej przejęƂa ekipa z Literkowo w ƁomĆŒy i to oni decydowali o caƂym przebiegu a my mogliƛmy poƛwięcić caƂą naszą uwagę na prowadzeniu zabawy i zabawianiu goƛci weselnych. To byƂo cudowne uczucie kiedy myƛlisz tylko o tym co się dzieje na parkiecie a nie o tym czy ciepƂe danie będzie czy go nie będzie
 czy rodzice pary mƂodej są na sali gotowi do podziękowaƄ czy nie.. itp. Nad wszystkimi tego typu sprawami czuwaƂo Literkowo z ƁomĆŒy. Wróćmy do początku.

Pierwszym niespotykanym elementem tego dnia byƂo miejsce bƂogosƂawieƄstwa Pary MƂodej. Monika z Adrianem postanowili ĆŒe caƂą ceremonię przygotowywania do ƛlubu i wesela  przy blasku fleszy rozegrają w wynajętym apartamencie a nie w swoich rodzinnych domach. Zapewne w większoƛci z Was wzbudza to zdziwienie bo jest to obecnie rzadkoƛcią ale jak wszystko tak i to ma swoje plusy i minusy. Kolejnym przepięknym elementem tego dnia byƂa wspaniaƂa sportowa limuzyna  Audi A7,podkreƛlająca zadziorny charakter Pary MƂodej. Następnie cudowna ceremonia ƛlubna poƂączona z chrzcinami ich synka. TuĆŒ po wyjƛciu z koƛcioƂa czekaƂa na nich kolejna niespodzianka, ktĂłra symbolizuje ulotne chwile czyli wielka skrzynia z balonami z helem od Literkowo z ƁomĆŒy. A wesele to juĆŒ totalny sztos!

Oczywiƛcie jak to Monika z Adrianem nie mogli wejƛć spokojnie na salę tak więc bezpoƛrednio po wyjƛciu z samochodu odpalone zostaƂy wyrzutnie iskier, ktĂłre zrobiƂy naprawdę dobrą robotę a fotograf piękne zdjęcia! Po przywitaniu Pary MƂodej chlebem i solą moim zadaniem byƂo wprowadzenie na salę najwaĆŒniejszych goƛci wesela trzymając się konkretnych wytycznych Pani MƂodej, ktĂłra dopracowaƂa kaĆŒdy detal wesela.

Na sali jak rĂłwnieĆŒ przed salą – raj dla oka nad ktĂłrym pracowaliƛmy od kilku dni razem z Literkowo. Zadbaliƛmy o detale na stoƂach, oƛwietlenie sali, napisy przestrzenne Love i MiƂoƛć, ƛciankę do zdjęć, balony z helem, dekoracje w ogrodzie i oczywiƛcie ciÄ™ĆŒki dym. Bardzo często Pary MƂode wahają się nad taƄcem w chmurach lecz ja juĆŒ wiem po sezonie weselnym 2019 ĆŒe naprawdę warto! Zdjęcia i ujęcia kamerzystĂłw są niepowtarzalne!!! MogƂoby się wydawać ĆŒe juĆŒ tak wiele wymieniƂem atrakcji z tego wesela ĆŒe więcej się nie da
 i tu się mylisz! PoniewaĆŒ kolejną niespodzianką byƂ zespóƂ Bayera czyli Radek Kudelski – ƛwietny wokalista znany najbardziej z piosenek tj. „Obrączki szczerozƂote” czy „Ta szalona dziewczyna”. Radek pojawiƂ się ok. 23:00 i zaprezentowaƂ 45 minutowy blok muzyczny porywając wszystkich goƛci do wspĂłlnej zabawy – rĂłwnieĆŒ nas i wszystkie osoby z obsƂugi caƂego wesela. Coƛ niesamowitego! Zastanawiasz się zapewne ile kosztuję taka przyjemnoƛć ? W tym przypadku koszt ok. 4 tysięcy ale jeƛli to byƂby Zenek koszt wzrĂłsƂby do ok. 30 tysięcy polskich zƂotych!!!

JuĆŒ powoli koƄczą nam się atrakcje tej nocy. TuĆŒ przed oczepinami wszyscy byli ƛwiadkami wspaniaƂego pokazu fajerwerkĂłw  a po oczepinach wszyscy zataƄczyli wspĂłlny taniec , ktĂłrym byƂ Walc ƛwietlisty.  Stworzyliƛmy  cudowny klimat i na chwilę zatrzymaliƛmy pęd  tego weselnego. ByƂ to moment wzruszeƄ i wyznaƄ miƂoƛci przy blasku ƛwiec i pięknej piosence Whitney Houston  – I have nothing.

Ta noc na zawsze pozostanie w pamięci Moniki i Adriana a my mamy nadzieję ĆŒe dzięki nam będą wspominać ją jako najcudowniejszą noc w ich wspĂłlnym ĆŒyciu.